Propagation of this project

ARTICLES IN JOURNALS/ NEWSPAPERS/WEBSIDES

https://www.umb.sk/o-nas/informacie/spravodajca-umb/2015-2016-3063/spravodajca-umb-1-2016/vedecky-zivot/vstupujeme-do-vysehradskej-vedeckej-spoluprace.html

https://www.teraz.sk/regiony/v-banskej-bystrici-sa-bude-hovorit-o-ja/217098-clanok.html

https://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/umb-jazykova-konferencia/29344-clanok.html

https://www.24hod.sk/v-banskej-bystrici-budu-odbornici-hovorit-o-jazykoch-krajin-v4-cl462042.html

https://nasabystrica.sme.sk/c/20270598/odbornici-budu-na-umb-hovorit-o-jazykoch-krajin-v4-v-dnesnej-europe.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

https://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/vzdelavanie/skoly-skolske-zariadenia/univerzity/univerzita-mateja-bela/jazyky-krajin-v4-v-sucasnej-europe

https://www.umb.sk/aktuality/konferencia-jazyky-krajin-v4-na-umb.html

IN RADIOS

RTVS, Rádio Regina, rozhovor s doc. I. Šušom, prof. Žilákovou, Dr. L. Spyrkou a Dr. E. Čulenovou – 14. 9. 2016, 15.10. hod. (publicistika)

Správy RTVS, Rádio Regina, 14. 9. 2016, správa o podujatí + rozhovor s doc. I. Šušom (spravodajstvo)

RTVS, Rádio Regina, relácia Štvorlístok, 22.9. – rozhovor s prof. M. Žilákovou, doc. T. Tuškovou a Dr. L. Gyorgom

ANNOUNCEMENT IN THESE NEWSPAPERS

Zoskupenie V4 sme doteraz vnímali najmä v politickom či hospodárskom kontexte. To, že štvorica geograficky, kultúrne, historicky a vo väčšine prípadov i v lingvisticky blízkych štátov dokáže kooperovať aj na vedeckej báze, dokázali účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyky V4 v súčasnej Európe. Viac ako tridsiatka odborníkov z Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska sa v dňoch 13-14. septembra 2016 zišli na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aby spoločne diskutovali o jazyku/jazykoch krajín vyšehradskej štvorky. Hlavným organizátorom bola Katedra translatológie uvedenej fakulty.

Podujatie otvoril dekan FF UMB prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. Vedúci Katedry translatológie FF UMB doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. priblížil hlavné ciele konferencie a priority výskumu v uvedenej oblasti. Leitmotívom tejto konferencie bol vzťah jazyka a identity. Jej účastníci diskutovali o paralelách tohto vzťahu, jeho naplnení a zároveň aj možných tenziách, ako vplýva jazyk na identitu (doc. Zuzana Bohušová, Dr. Anita Huťková), ako ju formuje, ale aj to, ako sa jazyk a spoločnosť vyrovnáva s globalizačnými tendenciami či aké je miesto angličtiny v súčasných jazykoch V4. Odborníci riešili otázky internacionalizácie v jazykoch (Dr. Sándor Ján Tóth, Dr. Malgorzata Kalita), bilingvizmu (Dr. Ladislav Gyorgy), vyučovania slovenského jazyka – menšinového a cudzieho (doc. Tunde Tušková, doc. Ivan Šuša, Dr. Stanislava Špáčilová), či diskutovali o podobách slovenčiny a identity slovenskej minority v zahraničí (prof. Mária Žiláková) a o vzťahu jazyka a regionálnej a pohraničnej identite (Dr. Anna Slatinská-Dr. Jana Pecníková).

Medzinárodná vedecká konferencia o jazykoch v krajinách V4 v súčasnej Európe bola vyústením rovnomenného projektu Medzinárodného vyšehradského fondu. Projekt presahuje čisto lingvistický charakter a svojim zameraním na vzťah jazyka a identity smeruje k širším (a v dnešnej dobe výrazne zdôrazňovaným) areálovým prienikom. „Areálovým“ nielen v zmysle geografickom (tam sú paralely neodškriepiteľné), ale aj v zmysle prienikov viacerých vedných disciplín (teda vedných areálov), ktoré formujú vzťah jazyk a identita. 

Na projekte participujú štyri partnerské univerzity – okrem Univerzity Mateja Bela aj Ostravská univerzita (prioritne z Centra výskumu odborného jazyka – hlavnou koordinátorkou je prof. Lenka Vaňková), Segedínska univerzita (z tamojšej Katedry slovenského jazyka, ale aj z Katedry germanistiky a románskych jazykov, hlavnou koordinátorkou je doc. Tunde Tušková) a napokon z Univerzity v Katowiciach (z Inštitútu slovanskej filológie a z Katedry medzinárodných poľských štúdií, hlavnou koordinátorkou za poľskú časť je Dr. Lucyna Spyrka). Téma projektu a zároveň aj téma konferencie zaujala (okrem už spomínaných 4 univerzít) aj kolegov z ďalších fakúlt a univerzít v rámci krajín V4 a rozšírila tak toto podujatie – napr. z univerzít z Varšavy, z Budapešti, z domácich z Univerzity Komenského, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre či z Univerzity Jánosa Selyeho z Komárna.

Veľký podiel na vypracovaní tohto projektu a následnú komunikáciu s partnermi má vedúca celého riešiteľského kolektívu Dr. Anita Huťková, PhD. V riešiteľskom kolektíve sú aj doc. Ivan Šuša (zástupca hlavnej riešiteľky), Dr. Ladislav Gyorgy, Dr. Eva Čulenová (všetci z Katedry translatológie FF UMB) a Dr. Anita Račáková z Katedry slovanských jazykov FF UMB.

Výstupom tohto podujatia bude jeden vedecký zborník v jazykoch V4 s príspevkami všetkých účastníkov (a v prípade riešiteľov projektu aj ďalší zborník v angličtine).

https://www.ff.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/na-ff-umb-sa-stretli-lingvisti-z-krajin-v4.html